Частини мови – веселенька квартирка

 

Вітаю усіx, xто вирішив вчити дітей вдома!

GannaOstapenkoМої старші діти Клим (11 років) та Ксюша (8 років) проходять атестацію у школі екстернів, а вчаться у сімейних школах. Клим – у БеркоШко, а Ксюша в Соняшнику. Мій менший син Кузя стане першкласником у вересні цього року.

Я вчитель початкової школи та англійської мови за освітою. Працювала у загальноосвітній школі (5 років), в міжнародній школі (1 рік), на курсах англійської мови (2 роки), у центрах раннього розвитку дитини (6 років), дитячих (5 років) та сімейних (6 років) таборах, альтернативних школах (3 роки) та інших проектах для дітей та родин. Також я редактор журналу «Джміль», який є додатком до науково-методичних видань «Учитель початкової школи» та «Дошкільне виховання». «Джміль» розповідає дітям про живопис, музику та літературу .

Вже три роки ми з учнями школи Соняшник вчимо українську мову цікаво та ефективно. Діти з різними здібностями та з різних мовних середовищ люблять уроки, активно беруть у них участь, відповідально ставляться до виконання домашніх завдань та добре складають заліки у школах, де атестуються. Це свідчить про те, що методи та прийоми, які я застосовую на своїх уроках дієві, й можуть допомогти й вам вчити. Звісно, що робота з групою учнів відрізняється від індивідуального навчання, але сподіваюся, деякі напрямки співпадають.

sunflower_21

Знайти підхід до альтернативного навчання української мови допомогла книга російської вчительки Марії Ганькіної “Грамматическая аптечка”.

Дуже раджу Вам придбати це видання або xоча б почитати он-лайн.

 

 

Почнемо з того, як знайомити дітей з частинами мови. Прочитайте, будь ласка, як пише про це пані Ганькіна.

 

Без вся­ко­го пи­ете­та

В рус­ской грам­ма­ти­ке – а вер­нее ска­зать, в школь­ной прог­рам­ме – есть нес­коль­ко та­ких тем – фун­да­мен­таль­ных, что ли, – ко­то­рые очень час­то ста­но­вят­ся кам­нем прет­к­но­ве­ния для мно­гих школь­ни­ков. И ес­ли вов­ре­мя не по­мочь им в этих те­мах хо­ро­шень­ко ра­зоб­рать­ся, не рас­пу­тать клу­бок до­сад­ных шко­ляр­с­ких не­до­ра­зу­ме­ний, то даль­ней­шее прод­ви­же­ние в тон­кос­ти грам­ма­ти­ки бес­смыс­лен­но. Это как, нап­ри­мер, без со­от­вет­с­т­ву­ющей пос­та­нов­ки го­ло­са брать­ся за арию Ро­зи­ны для ко­ло­ра­тур­но­го соп­ра­но.

Проблемы бу­дут пло­дить­ся, по­рож­дая еще боль­шие. И вот что ин­те­рес­но: проб­ле­мы эти у боль­шин­с­т­ва де­тей, как пра­ви­ло, од­ни и те же. Ну, нап­ри­мер, ред­кий ре­бе­нок, окон­чив на­чаль­ную шко­лу, не пу­та­ет по­ня­тия “часть ре­чи” и “член пред­ло­же­ния” (да­же в сред­ней шко­ле та­кое встре­ча­ет­ся).

У ме­ня есть нес­коль­ко па­ло­чек-вы­ру­ча­ло­чек, ко­то­рые воз­в­ра­ща­ют в гла­зах уче­ни­ков здра­вый смысл не­ко­то­рым ос­нов­ным школь­ным грам­ма­ти­чес­ким по­ня­ти­ям. Это не­кие ди­дак­ти­чес­кие бай­ки, рас­сказ­ки, на­по­до­бие тех, что со­чи­ня­ет Тать­яна Рик…

…И вот этот прин­цип рас­ска­зы­ва­ния ба­ек по по­во­ду тех или иных грам­ма­ти­чес­ких или язы­ко­вых яв­ле­ний очень мне пон­ра­вил­ся. И я ста­ла со­чи­нять свои…

…А еще, я на­де­юсь, нес­коль­ко мо­их прос­тень­ких грам­ма­ти­чес­ких рас­ска­зок при­да­дут чи­та­те­лям сме­лос­ти (а то и наг­лос­ти), что­бы по­чув­с­т­во­вать се­бя с грам­ма­ти­кой на ко­рот­кой но­ге. Без вся­ко­го пи­ете­та к на­уке. А прос­то че­ло­ве­ком, го­во­ря­щим на рус­ском язы­ке. И в этом смыс­ле на­хо­дя­щим­ся прак­ти­чес­ки в рав­ных с уче­ни­ка­ми ус­ло­ви­ях.

 

ВЕСЕЛЕНЬКАЯ КВАР­ТИР­КА

    Где жи­вет су­щес­т­ви­тель­ное, при­ла­га­тель­ное, гла­гол и на­ре­чие

Откуда взя­лась бай­ка про ве­се­лень­кую квар­тир­ку, я тол­ком не пом­ню. Мо­жет, я ее под­с­лу­ша­ла? У ме­ня да­же есть вер­сия, что у Еле­ны Пав­лов­ны на уро­ке. Как бай­ка зву­ча­ла пер­во­на­чаль­но, уже не вос­ста­но­вить. Да и ни к че­му.

Я бе­ру оче­ред­ной лист и ри­сую план квар­ти­ры. Хо­зя­ин квар­ти­ры – док­тор Сущ. Ри­сую дверь в его ка­би­нет и пи­шу на таб­лич­ке: “Д-р Сущ”.

paganellРисую са­мо­го док­то­ра Су­ща. Он ху­дой и не­ле­пый, как Па­га­нель. Неп­ре­мен­но с жи­день­кой бо­род­кой и в оч­ках. В од­ной ру­ке у не­го ог­ром­ный док­тор­с­кий сак­во­яж, в дру­гой – лу­па.

Доктор Сущ – он уче­ный. Ему, как ис­тин­но­му уче­но­му, все ин­те­рес­но, все лю­бо­пыт­но. Все, что су­щес­т­вует, он рас­смат­ри­ва­ет че­рез свою лу­пу. Ис­сле­ду­ет, изу­ча­ет. Про все, что у не­го под лу­пой, он спра­ши­ва­ет: “А это ЧТО? А КТО это?” – и не­мед­лен­но кла­дет в свой сак­во­яж для даль­ней­ше­го ис­сле­до­ва­ния.

Вот под лу­пой ока­за­лась ка­кая-то бу­каш­ка. Я ри­сую бу­каш­ку. И тут же, в об­лач­ке воз­ле рта док­то­ра (как в ко­мик­сах), пи­шу реп­ли­ку док­то­ра: “Кто это?”. Но док­тор Сущ смот­рит в сущ­ность ве­щей и яв­ле­ний – все­го, что ког­да-ли­бо су­щес­т­во­вало в под­лун­ном ми­ре. И по­это­му он ви­дит ве­щи, ко­то­рые мы не ви­дим прос­тым гла­зом. Он поч­ти что вол­шеб­ник, наш док­тор Сущ. Он мо­жет пос­мот­реть на че­ло­ве­ка че­рез свою вол­шеб­ную лу­пу и уви­деть его сер­д­це. Че­рез вол­шеб­ную лу­пу мож­но уви­деть аб­со­лют­но все: и гнев, и лю­бовь, и боль, и ра­дость. Мож­но уви­деть гро­зу, ког­да ее еще нет. Или Алек­сан­д­ра Сер­ге­еви­ча Пуш­ки­на, хо­тя его дав­но уже нет. Или Кар­л­со­на, ко­то­ро­го ни­ког­да не бы­ло. Или Бо­га, ко­то­рый был есть всег­да.

Вот так, вскользь, я на­зы­ваю вся­кие су­щес­т­ви­тель­ные: и соб­с­т­вен­ные, и оду­шев­лен­ные, и аб­с­т­рак­т­ные, и суб­с­тан­ти­ви­ро­ван­ные.

klassicheskiy-siniy-chulokДальше я ри­сую вто­рую дверь с таб­лич­кой: “Гла­ша-При­ла­га­ша”. А за спи­ной док­то­ра – те­теч­ку, его сес­т­ру. Она всю свою жизнь пос­вя­ти­ла док­то­ру Су­щу. Она всег­да с ним и всю­ду ему по­мо­га­ет. Что же она де­ла­ет? Она хо­дит за док­то­ром с за­пис­ной книж­кой. (Я ри­сую в ру­ках у Гла­ши-При­ла­га­ши боль­шу­щую за­пис­ную книж­ку.) И что бы ни по­па­лось под лу­пу док­то­ра Су­ща, Гла­ша-При­ла­га­ша тут же за­пи­сы­ва­ет в кни­жеч­ку, ка­кое оно. То есть прик­ла­ды­вает приз­на­ки. Вот док­тор уви­дел в лу­пу бу­каш­ку – и Гла­ша-При­ла­га­ша сра­зу за­пи­сы­ва­ет в сво­ей тет­рад­ке, ка­кая она: ма­лень­кая, зе­ле­но­ва­тень­кая, уса­тень­кая и пр.

Вот та­кая не­за­ме­ни­мая и очень усер­д­ная по­мощ­ни­ца у док­то­ра Су­ща – Гла­ша-При­ла­га­ша. Я обыч­но ри­сую ее клас­си­чес­ким “си­ним чул­ком” – в эта­кой ста­ро­мод­ной юб­ке, с вы­со­кой при­чес­кой, то­же в очеч­ках.

Теперь я ри­сую третью дверь. Это ком­на­та Гла­го­ли­ка, их не­пу­те­во­го пле­мян­ни­ка, ко­то­рый час­то гос­тит в квар­ти­ре док­то­ра. Этот Гла­го­лик – та­кой не­по­сед­ли­вый маль­чиш­ка! Он бук­валь­но ни ми­ну­точ­ки не мо­жет уси­деть на мес­те спо­кой­но. Он все вре­мя ду­ма­ет: “Что бы та­кое сде­лать?” Что же он де­ла­ет?

vogd Я ри­сую маль­чиш­ку, ко­то­рый неп­ре­рыв­но вер­тит го­ло­вой в раз­ные сто­ро­ны (кон­ту­ры впра­во и вле­во). На го­ло­ве – во­ло­сы пру­жин­ка­ми, ко­то­рые все вре­мя ше­ве­лят­ся. Ри­сую нес­коль­ко рук, нес­коль­ко ног, по­то­му что Гла­го­лик пос­то­ян­но что-ни­будь де­ла­ет ру­ка­ми и но­га­ми. Я пред­ла­гаю наз­вать как мож­но боль­ше гла­го­лов: он пры­га­ет, бе­га­ет, дер­га­ет­ся, при­се­да­ет, под­п­ры­ги­ва­ет, иг­ра­ет и так да­лее. А так­же неп­ре­рыв­но бол­та­ет язы­ком.

Что он мо­жет еще де­лать или сде­лать? И зап­ла­кать, и зас­ме­ять­ся, и крик­нуть. И да­же за­мол­чать, толь­ко сов­сем не­на­дол­го.

В чет­вер­той ком­на­те жи­вет ба­буш­ка Гла­го­ли­ка. Ее зо­вут ба­буш­ка На­реч­ка (пи­шу на таб­лич­ке). А по­че­му она На­реч­ка?

baba_pruslivnukДа по­то­му что она пос­то­ян­но что-ни­будь на­ре­ка­ет сво­ему озор­но­му вну­ку Гла­го­ли­ку. Что он ни сде­ла­ет, она сра­зу же оп­ре­де­ля­ет свое к это­му от­но­ше­ние – КАК он это сде­лал.

Вот и сей­час она уже выс­та­ви­ла впе­ред свой длин­ный па­лец (ри­сую) и вы­го­ва­ри­ва­ет Гла­го­ли­ку: “Гла­го­лик, ты пло­хо сде­лал до­маш­нее за­да­ние. Это глу­по. Ты слиш­ком гром­ко кри­чишь” – и так да­лее. Ну и хва­лит иног­да: хо­ро­шо, лов­ко, кра­си­во и т.д. А ба­буш­ка у нас из Во­лог­ды, по­это­му ока­ет. Я пи­шу ряд на­ре­чий и в каж­дом от­ме­чаю кры­шеч­кой суф­фис в кон­це. Со­от­вет­с­т­вен­но, у на­шей ба­буш­ки На­реч­ки шляп­ка – в ви­де кры­ши. Я эту шляп­ку-кры­шеч­ку при­де­лы­ваю бу­лав­кой к ее при­чес­ке.

Теперь за­да­ния.

На це­лую стра­ни­цу ри­сую сак­во­яж док­то­ра Су­ща и про­шу уло­жить (на­пи­сать) сю­да, в этот сак­во­яж, де­ся­то­чек че­го-ни­будь, что мог­ло по­пас­ть­ся под вол­шеб­ную лу­пу док­то­ра Су­ща.

На сле­ду­ющей стра­нич­ке ри­сую за­пис­ную книж­ку Гла­ши-При­ла­га­ши и пред­ла­гаю за­пол­нить ее по по­во­ду каж­до­го ис­сле­ду­емо­го док­то­ром Су­щем пред­ме­та.

Дальше ри­сую Гла­го­ли­ка – здо­ро­во­го, на всю стра­ни­цу, маль­чиш­ку – и про­шу на его мно­го­чис­лен­ных ру­ках, но­гах, во­ло­сах, ушах (да­же на жи­во­те) на­пи­сать ка­кие-ни­будь со­от­вет­с­т­ву­ющие дей­с­т­вия.

И, на­ко­нец, чет­вер­тая боль­шая тет­рад­ная стра­нич­ка пол­нос­тью от­во­дит­ся ба­буш­ке На­реч­ке, ко­то­рая по по­во­ду каж­до­го дей­с­т­вия Гла­го­ли­ка го­во­рит ка­кое-ни­будь свое на­ри­ца­ние-по­ри­ца­ние. И, со­от­вет­с­т­вен­но, пред­ла­гаю про­вес­ти стре­лоч­ку от каж­до­го ба­буш­ки­но­го на­ре­чия к гла­го­ли­ки­ну дей­с­т­вию.

Вот та­кая бай­ка про ве­се­лень­кую квар­тир­ку.”

***

Правда, надиxає більше, ніж підручник?

Ми, звісно, вивчали назви термінів українською мовою. Так у дітей з зошитах з’явилися кумедні доктор Ім, його помічниця Прикметниця й хлопчисько Дієсловик.

Буду вдячна за відгуки та запитання, щоб знати, яка інформація була найбільш корисною для Вас та Ваших дітей.